ALGEMENE VOORWAARDEN SUNSATION D.D. 24 JANUARI 2023

Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden van Stichting Feestweek Middelstum, tevens naar buiten optreden als ‘Sunsation’, d.d. 24 januari 2023 die te raadplegen zijn op www.sunsation.nl/algemenevoorwaarden

‘Bezoeker’

de natuurlijke persoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als bezoeker of anderszins een overeenkomst met de Organisator sluit ter zake het bijwonen van een door de Organisator of Derde te organiseren Evenement waarvan geacht wordt dat deze het Evenement daadwerkelijk bijwoont;

‘Derde’

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als organisator van een Evenement betrokken is.

‘Evenement’

Een door Stichting Feestweek Middelstum georganiseerd evenement, festival, concert en / of uitvoering. Onder dit begrip wordt tevens verstaan de plaats waar het Evenement gehouden wordt, zoals door Organisator is afgebakend;

‘Organisator’

De stichting ‘Stichting Feestweek Middelstum’ tevens naar buiten optredend als ‘Sunsation’, gevestigd en kantoorhoudend aan de Delleweg 2 te (9991CG) Middelstum, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41013307;

‘Overeenkomst’

De overeenkomst tussen Organisator en Bezoeker ter zake het tegen betaling verlenen van diensten in verband met het Evenement, meer specifiek toegang tot het Evenement en eventuele aanvullende in dat verband te leveren diensten of zaken. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel;

‘Overmacht’

Een tekortkoming die niet aan Organisator kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder in ieder geval: afmelding door artiesten of muziekgroep, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, bedrijfsstoornis, werkstaking, overstroming, epidemie of pandemie en in dat verband door de overheid getroffen belemmerende maatregelen, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen van derden ter zake materiaal tevens grond-, hulp-, en brandstoffen al dan niet verband houdend met een nationaal of mondiaal tekort aan die zaken, belemmerende maatregelen van enige overheid, welk ook, verbod van levering door enige particuliere of overheidsinstantie, het niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen door derden, weersomstandigheden zoals kou, vorst, droogte, warmte, regenval en/of wind, verkeersstoringen, belemmerde of gesloten scheepvaart, en alle buiten de schuld van de Organisator ontstane omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen al dan niet tijdelijk mocht worden verhinderd, terroristische aanslagen.

‘Toegangsbewijs’

Een door Organisator en / of een door Organisator ingeschakelde verkooporganisatie aan Bezoeker geleverd fysiek en / of digitaal document, ticket of barcode, dat recht geeft op toegang tot het Evenement.

‘Website’

De website van Organisator, te weten www.sunsation.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid en totstandkoming Overeenkomst

3.1

De Algemene Voorwaarden worden bij digitale verkoop vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat Bezoeker deze kan opslaan voor latere kennisneming. De Algemene Voorwaarden kunnen voorts worden geraadpleegd via www.sunsation.nl/algemenevoorwaarden. Bij fysieke verkoop zijn de algemene voorwaarden in te zien bij de verkoopbalie aan het verkoopadres. Tot slot zullen de Algemene Voorwaarden op eerste verzoek van Bezoeker kosteloos langs elektronische weg of op andere wijze worden toegezonden. Bezoeker kan dit verzoek doen via het e-mailadres vragen@sunsation.nl.

2.2

De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op Overeenkomsten die tot stand komen met tussenkomst van een door Organisator ingeschakelde verkooporganisatie.

2.3

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bezoeker een Toegangsbewijs voor het Evenement bestelt en / of afneemt bij een fysiek of digitaal verkoopadres van Organisator dan wel bij een door Organisator ingeschakelde verkooporganisatie. Door verkrijging en / of gebruik van een Toegangsbewijs en / of betreding van het Evenement aanvaardt Bezoeker de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

2.4

Ingeval een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in rechte geheel of gedeeltelijk vernietigd wordt of geoordeeld wordt dat deze nietig is, dan laat dit de toepasselijkheid van de bepalingen uit onderhavige Algemene Voorwaarden onverlet.

2.5

Deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractpartij in relatie tot Organisator.

Artikel 3. Kennisneming Algemene Voorwaarden

3.1

De Algemene Voorwaarden worden bij digitale verkoop vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat Bezoeker deze kan opslaan voor latere kennisneming. De Algemene Voorwaarden kunnen voorts worden geraadpleegd via www.sunsation.nl/algemenevoorwaarden. Bij fysieke verkoop zijn de algemene voorwaarden in te zien bij de verkoopbalie aan het verkoopadres. Tot slot zullen de Algemene Voorwaarden op eerste verzoek van Bezoeker kosteloos langs elektronische weg of op andere wijze worden toegezonden. Bezoeker kan dit verzoek doen via het e-mailadres vragen@sunsation.nl.

Artikel 4. Toegang tot Evenement

4.1

Het Toegangsbewijs geeft Bezoeker na betaling toegang tot het Evenement.

4.2

Bezoeker verkrijgt uitsluitend toegang tot het Evenement op vertoon van een geldig Toegangsbewijs. Indien Bezoeker geen Toegangsbewijs heeft ontvangen, dient hij dit tijdig voor het Evenement, aan Organisator te melden. Tijdig houdt in: in een dusdanig stadium voor aanvang van het Evenement zodat de Onderneming het gekochte Toegangsbewijs ongeldig kan maken en een nieuw Toegangsbewijs kan verstrekken. Organisator kan besluiten een Bezoeker te weigeren indien het Toegangsbewijs niet is aangeschaft bij Organisator of bij een door Organisator ingeschakelde verkooporganisatie. De bewijslast dat het Toegangsbewijs bij Organisator of een door Organisator ingeschakelde verkooporganisatie is aangeschaft rust op Bezoeker.

4.3

Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang tot het Evenement aan één persoon, te weten degene die het Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement, tenzij het Toegangsbewijs anders vermeldt en Bezoeker van de juistheid daarvan mag uitgaan. Organisator is niet gehouden om nadere controle te verrichten ten aanzien van de wijze waarop Bezoeker een Toegangsbewijs heeft verkregen. Hieruit volgt tevens dat het risico van verlies, diefstal, beschadiging of anderszins misbruik van het Toegangsbewijs op Bezoeker rust vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan Bezoeker fysiek of digitaal ter beschikking is gesteld.

4.4

Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren middels een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Personen van 18 jaar en ouder krijgen een polsbandje en dienen deze gedurende het Evenement zichtbaar om te hebben. Zonder geldig legitimatiebewijs wordt aan Bezoeker geen polsbandje verstrekt.

4.5

Het Evenement is slechts toegankelijk voor minderjarigen indien zij begeleid worden door een meerderjarige begeleider, ouder of voogd. Op grond van aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden mag Organisator ervan uitgaan dat er ten aanzien van de minderjarige sprake is van de hiervoor bedoelde toestemming. Organisator gaat ervan uit dat het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarige van 16 jaar of ouder zelfstandig deelneemt aan het Evenement. Organisator mag in dat geval tevens veronderstellen dat er toestemming is verleend.

4.6

Indien Bezoeker het Evenement verlaat, dan vervalt het recht op toegang en is Bezoeker niet gerechtigd het Evenement opnieuw te betreden. Indien Bezoeker een meerdaags Evenement op een bepaalde dag verlaat, dan vervalt het recht op toegang uitsluitend ten aanzien van die dag.

4.7

Het Toegangsbewijs blijft eigendom van Organisator. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd.

4.8

Organisator kan een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per persoon of entiteit besteld kan worden.

Artikel 5. Verbod op doorverkoop Toegangsbewijs

5.1

Het is Bezoeker niet toegestaan om het Toegangsbewijs door te verkopen en / of met een winstoogmerk aan te bieden aan personen of entiteiten die buiten de rechtsverhouding staan. Het staat Organisator echter vrij uitzonderingen op dit verbod te formuleren, waaronder het onder bepaalde voorwaarden toestaan van de verkoop van een Toegangsbewijs middels een door haar aangewezen platform voor het kopen en verkopen van toegangsbewijzen.

5.2

Indien Bezoeker het Toegangsbewijs om niet en zonder winstoogmerk aan een ander ter beschikking stelt, dan draagt Bezoeker de gehele rechtsverhouding tot Organisator (inclusief de Algemene Voorwaarden) over aan deze derde en / of is Bezoeker verplicht de gehele rechtsverhouding tot Organisator (inclusief de Algemene Voorwaarden) over te dragen aan deze andere. Indien Bezoeker hier geen zorg voor draagt, dan komende daaruit voortvloeiende gevolgen voor zijn of haar rekening risico.

5.3

Organisator kan besluiten om Toegangsbewijzen op naam te verkopen. Het is Bezoeker in dat geval niet toegestaan om de Overeenkomst en / of rechten die daaruit voortvloeien over te dragen aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke derdenwerking.

5.4

Organisator is gerechtigd om de identiteit van de houder van het Toegangsbewijs te controleren, en de toegang tot het Evenement te ontzeggen indien deze niet overeenkomt met de bij Organisator geregistreerde naam zonder dat Organisator gehouden is tot schadevergoeding en / of terugbetaling van een bedrag, uit welke hoofde dan ook.

5.5

Indien Bezoeker de verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, dan is Bezoeker een direct opeisbare boete verschuldigd aan Organisator ter hoogte van € 5.000,00 per overtreding en € 5.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt zonder af te doen aan het recht van Organisator om van Bezoeker nakoming en / of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen; er is derhalve sprake van een zuiver boetebeding. Organisator heeft in voornoemd geval tevens het recht om het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en / of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen, zonder dat Bezoeker recht heeft op schadevergoeding, compensatie en / of terugbetaling van entreegelden.

Artikel 6. Verplichtingen Bezoeker

6.1

Bezoeker is verplicht zich bij het betreden van het Evenement te laten fouilleren. Tevens is Organisator gerechtigd tassen van Bezoeker te doorzoeken. Indien Bezoeker fouillering respectievelijk doorzoeking weigert, dan kan Organisator de toegang tot het Evenement weigeren zonder schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

6.2

Bezoeker is verplicht zich bij het betreden van het Evenement te laten fouilleren. Tevens is Organisator gerechtigd tassen van Bezoeker te doorzoeken. Indien Bezoeker fouillering respectievelijk doorzoeking weigert, dan kan Organisator de toegang tot het Evenement weigeren zonder schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

6.3

Het is verboden de volgende zaken in bezit te hebben of mee te nemen naar het Evenement: dieren, voedsel, alcoholhoudende dranken, drugs, lachgas(patronen), glaswerk, plastic flessen, blik, deodorant met drijfgas, vuur(werk), wapens, paraplu’s, selfie sticks en / of andere gevaarlijke voorwerpen. Organisator heeft het recht om deze zaken in beslag te nemen en te vernietigen, al dan niet in overleg met de bevoegde instanties.

6.4

Het is Bezoeker niet toegestaan om andere bezoekers en aanwezig personeel tijdens het Evenement lastig te vallen, agressief te benaderen dan wel anderszins te hinderen. Het is de Bezoeker tevens niet toegestaan om tijdens het Evenement in staat van openbare dronkenschap te verkeren, onder invloed van drugs te zijn en / of te urineren buiten de daarvoor bestemde openbare toiletruimtes. Indien er op het Evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle rookwaren, waaronder elektronische rookwaren (waaronder e-sigaretten of vapes).

6.5

Het nuttigen en/of in bezit hebben van alcohol is voor Bezoekers onder de 18 jaar verboden. Voorts is het verboden voor Bezoekers boven de 18 jaar om alcohol te verstrekken aan personen onder de 18 jaar.

6.6

Registratie van het Evenement door middel van professionele opnameapparatuur is niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator. Onder professionele opnameapparatuur wordt onder meer verstaan alle camera’s groter dan zakformaat en / of camera’s voorzien van verwisselbare lenzen. Indien Bezoeker in strijd handelt met dit beding, dan heeft Organisator het recht om de gemaakte afbeeldingen of (geluids)opnames te vernietigen.

6.7

Indien door Bezoeker registraties zijn gemaakt van een deel van het Evenement met behulp van niet-professionele opnameapparatuur (zoals een smartphone), dan zijn deze registraties strikt voor eigen gebruik en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker worden geëxploiteerd en / of met een commercieel oogmerk openbaar gemaakt worden behoudens voorafgaand schriftelijke toestemming van Organisator.

6.8

Indien Bezoeker tekortschiet in het bepaalde in artikel 6.6 en 6.7, dan verbeurt zij een direct opeisbare boete van € 10.000, onverkort het recht van Organisator om schadevergoeding te vorderen.

6.9

Bezoeker is verplicht om zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften – waaronder de huisregels die zijn te raadplegen op www.sunsation.nl/info – en de aanwijzingen van Organisator, de opdrachtnemers van Organisator, de beveiliging, de politie, de brandweer en andere bevoegde partijen. In dit verband zal Bezoeker zich tijdens het Evenement uitsluitend begeven in voor bezoekers toegestane ruimtes zoals door Organisator afgebakend.

6.10

Het is Bezoeker niet toegestaan om op of rondom het Evenement flyers, folders of andere zaken te verspreiden of te verhandelen met wat voor doel dan ook, tenzij Organisator daarvoor op voor hand schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 7. Ontzegging toegang tot het Evenement

7.1

Indien Bezoeker tekortschiet in een van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, dan is Organisator, zonder daarvoor een voorafgaande waarschuwing te hoeven geven, gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en / of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen en / of Bezoeker te verwijderen van het Evenement.

7.2

Voorts behoudt Organisator zich het recht voor Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen en / of van het Evenement te verwijderen indien Organisator dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de openbare orde en de veiligheid tijdens het Evenement.

7.3

Bezoeker heeft geen recht op schadevergoeding, compensatie en / of terugbetaling van entreegelden indien Organisator de in dit artikel 7 genoemde maatregelen treft.

Artikel 8. Registratie Evenement door of namens Organisator

8.1

Organisator heeft het recht om het Evenement te registreren, waaronder het recht om beeld- en / of geluidsopnamen te (laten) maken van het Evenement, van Bezoeker en andere bezoekers van het Evenement. Organisator is gerechtigd deze beeld- en / of geluidsopnamen te exploiteren en / of te verveelvoudigen en / of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door betreding van het Evenement verleent Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen inclusief de bewerking, de openbaarmaking en de exploitatie daarvan, zonder dat Organisator enige vergoeding aan Bezoeker verschuldigd is.

8.2

Voor zover Bezoeker enig recht (waaronder naburig- en / of auteurs- en / of portretrecht) toekomt met betrekking tot voornoemde opnamen, dan draagt de Bezoeker deze rechten hierbij bij voorbaat volledig en zonder enige beperking over aan Organisator en doet Bezoeker hierbij onherroepelijk afstand van zijn / haar persoonlijkheidsrechten, althans zal de Bezoeker daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is Bezoeker verplicht om op eerste verzoek van Organisator alle noodzakelijke medewerking te verlenen om voornoemde rechten alsnog om niet aan Organisator en / of aan een aan haar gelieerde vennootschap respectievelijk entiteit worden overgedragen.

Artikel 9. Consumptiemunten

9.1

Consumptiemunten die tijdens het Evenement zijn gekocht, zijn uitsluitend geldig tijdens het Evenement. Na aankoop kunnen consumptiemunten niet meer worden ingeruild voor geld of worden gebruikt bij een ander door Organisator te organiseren Evenement, tenzij Organisator nadrukkelijk anders besluit.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1

Bijwonen respectievelijk deelname aan het Evenement geschiedt op eigen risico van Bezoeker. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid of ander lichamelijk letsel dat is ontstaan door het bijwonen van het Evenement. Bezoeker is ermee bekend, althans wordt geacht mee bekend te zijn, dat tijdens het Evenement meer dan 85 dB(A) (decibel) aan geluid geproduceerd kan worden en het geluidsniveau op verschillende locaties ruimschoots hoger kan liggen. Organisator adviseert Bezoeker uitdrukkelijk gehoorbescherming te dragen tijdens het Evenement om eventuele gehoorschade te voorkomen.

10.2

De bewijslast dat Bezoeker schade heeft geleden door toedoen van Organisator rust op Bezoeker. De totale aansprakelijkheid van Organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade van Bezoeker, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de verzekeraar van Organisator zal worden uitgekeerd.

10.3

Aansprakelijkheid van Organisator voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst en / of andere gederfde inkomsten.

10.4

Tevens is Organisator niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Organisator of de door haar ingeschakelde Derden.

10.5

De op het Toegangsbewijs genoemde aanvangs- en sluitingstijd van het Evenement is onder voorbehoud. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake de wijze waarop de artiesten of muziekgroepen optreden en de lengte van het optreden door de artiesten. Organisator streeft ernaar dat het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema wordt uitgevoerd. Organisator aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor afwijkingen daarin en voor enige schade die hierdoor wordt veroorzaakt voor Bezoeker.

10.6

Het is mogelijk dat een optreden van een artiest of muziekgroep niet dan wel op een ander tijdstip plaatsvindt dan voorafgaand aan het Evenement door Organisator is aangekondigd. Bezoeker vrijwaart Organisator voor schade, uit welke hoofde dan ook, die hiervan het gevolg is.

10.7

Bezoeker vrijwaart Organisator voor alle aanspraken van Bezoekers dan wel anderen die bij het Evenement zijn ter zake schade waarvoor de Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is.

10.8

Bezoeker vrijwaart Organisator voor alle schade die het gevolg is van diefstal, verlies of beschadigingen van eigendommen tijdens het Evenement, daaronder begrepen jassen of tassen die Bezoeker aan Organisator of door haar ingeschakelde Derden in bewaring heeft gegeven.

Artikel 11. Aflassen / verplaatsen Evenement

11.1

Organisator heeft het recht om het Evenement te verplaatsen naar een andere datum of af te gelasten zonder dat zij gehouden is tot schadevergoeding jegens Bezoeker.

11.2

Indien het Evenement als gevolg van of in verband met Overmacht door Organisator wordt geannuleerd, zal Organisator uitsluitend verplicht zijn aan de Bezoeker de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs Bezoeker voor het toegangsbewijs heeft betaald. Servicekosten en overige directe en indirecte schade wordt nimmer vergoed. Evenmin kan Bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang voor een ander evenement.

11.3

Indien het Evenement als gevolg van of in verband met Overmacht door Organisator wordt verplaatst naar een andere datum, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Indien het Evenement verplaatst is naar een eerdere of latere datum, dan kan Bezoeker geen aanspraak maken op restitutie van de aankoopprijs van het Toegangsbewijs als hij het betreffende toegangsbewijs niet uiterlijk 72 uur voorafgaand aan het Evenement heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres. Indien het Toegangsbewijs digitaal is aangeschaft, dan dient het verzoek tot restitutie uiterlijk 72 uur voorafgaand aan het Evenement per e-mail te worden gedaan op het e-mailadres vragen@sunsation.nl met daarbij een afschrift van het Toegangsbewijs. Servicekosten en overige directe en indirecte schade wordt nimmer vergoed. Evenmin kan Bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1

Organisator verwerkt de persoonsgegevens van Bezoeker in overeenstemming met haar privacy policy. Deze privacy policy kan worden geraadpleegd via www.sunsation.nl/privacybeleid.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1

Op de Algemene Voorwaarden en Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden en / of de Overeenkomst zullen exclusief – met uitsluiting van iedere andere rechtbank – worden voorgelegd aan de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

Afdrukken